Περιήγηση: Αζίζ Νεσίν

Σαν Σήμερα
Σώπα, μη μιλάς…

ΑΖΙΖ ΝΕΣΙΝ (1915–1995). Τούρ­κος συγ­γρα­φέ­ας και πολι­τι­κός ακτι­βι­στής. Από τους πιο γνω­στούς λογο­τέ­χνες της Τουρ­κί­ας διε­θνώς. Γενέ­τει­ρά του η νήσος…