Περιήγηση: Αθήνα - πρωτεύουσα

Λαογραφία
Σαν σήμερα 18 Σεπτέμβρη 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα και εμείς  «ρίχνουμε μια ματιά» στην κοσμική Αθήνα της εποχής

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα 18 Σεπτέμ­βρη 1834 η Αθή­να ονο­μά­ζε­ται πρω­τεύ­ου­σα του ελλη­νι­κού κρά­τους, με διά­ταγ­μα της…