Περιήγηση: Αθήνα 1917. Με το βλέμμα της Στρατιάς της Ανατολής

Εκδηλώσεις
 Η Αθήνα πριν από εκατό χρόνια με το φακό των Γάλλων στρατιωτών

Δεν πρό­κει­ται για ταξι­διω­τι­κές απο­τυ­πώ­σεις Γάλ­λων περι­η­γη­τών, ούτε για τεκ­μή­ρια από τη μεγά­λη γαλ­λι­κή αρχαιο­λο­γι­κή ανα­σκα­φή στους Δελ­φούς, στα τέλη…