Περιήγηση: Αθλητικό Camp ΚΝΕ

Κοινωνία
48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Το Αθλητικό Camp της ΚΝΕ εμπλουτίζεται, αναβαθμίζεται και «γιορτάζει» τα 10 χρόνια του

Με ανα­βαθ­μι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα και τη συμ­με­το­χή δεκά­δων αθλη­τών και αθλη­τι­κών σωμα­τεί­ων πραγ­μα­το­ποιεί­ται το 10ο Αθλη­τι­κό Camp, γεγο­νός που απο­τυ­πώ­νει τη…