Περιήγηση: Αιγίνιο

Κοινωνία
Αιγίνιο: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήραν οι «θεματοφύλακες του φασισμού»: Τραμπουκισμοί, τάγματα εφόδου και συνωμοσίες

Υπό κρά­τη­ση θα παρα­μεί­νουν μέχρι τη Δευ­τέ­ρα, οπό­τε θα απο­λο­γη­θούν στον Ανα­κρι­τή Κατε­ρί­νης, οι έντε­κα ακρο­δε­ξιοί συλ­λη­φθέ­ντες για την αρπαγή…

Επικαιρότητα
«Θεματοφύλακες του… φασισμού»: Οπαδός του Κασιδιάρη ο απαγωγέας του καθηγητή στο Αιγίνιο

Πλού­σιο «ιστο­ρι­κό» και άρρη­κτες σχέ­σεις με την ακρο­δε­ξιά φαί­νε­ται πως έχει ο επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος παρά­νοιας ‑των αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «Θεμα­το­φυ­λά­κων του…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Αποτρόπαια και καταδικαστέα η επίθεση στον διευθυντή γυμνασίου στην Πιερία

Καλού­με το λαό να απο­μο­νώ­σει τέτοιες ομά­δες, που απο­τε­λούν νέα εκδο­χή ταγ­μά­των εφό­δου τονί­ζει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του…

Κοινωνία
Αιγίνιο: “Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς” «συνέλαβαν» το διευθυντή του γυμνασίου!!!

Αν δεν ήταν τρα­γι­κό και επι­κίν­δυ­νο ενδε­χο­μέ­νως να προ­κα­λού­σε γέλω­τα, μέλη της ομά­δας “Έλλη­νες Αυτό­χθο­νες Ιθα­γε­νείς” έκα­ναν «ντου» στο γυμνάσιο…