Περιήγηση: Αιγαίο

Επικαιρότητα
Κλιμακώνει επικίνδυνα η Τουρκία την έμπρακτη αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο

Κλι­μα­κώ­νει επι­κίν­δυ­να η Τουρ­κία την έμπρα­κτη αμφι­σβή­τη­ση της ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο, με συνε­χείς υπερ­πτή­σεις μαχη­τι­κών, παρά το έντονο…

Επικαιρότητα
Τουρκία: Υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε η στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα 2022»!

Απο­κα­λυ­πτι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» Τόσο… «εγγυ­η­τές απέ­να­ντι στον ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό» είναι οι Αμε­ρι­κα­νοί και το ΝΑΤΟ Με σενά­ρια που «βάλ­λουν» ευθέως…

Διεθνή
Παραδέχεται τις επαναπροωθήσεις η Κομισιόν: Υπάρχει «κάποιου είδους βία» στα σύνορα της ΕΕ

Η Eπί­τρο­πος Eσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, Ίλβα Γιό­χαν­σον συμ­με­ρί­ζε­ται καταγ­γε­λί­ες ευρω­παϊ­κών ΜΜΕ για παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις μετα­να­στών στα σύνο­ρα της Ελλάδας…

Κοινωνία
Διεθνής δημοσιογραφική έρευνα: Παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο από επίλεκτες ομάδες του Λιμενικού

Δημο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να δέκα κορυ­φαί­ων ευρω­παϊ­κών δημο­σιο­γρα­φι­κών οργα­νι­σμών, όχι μόνο επι­βε­βαιώ­νει ότι γίνο­νται επα­να­προ­ω­θή­σεις στο Αιγαίο, αλλά απο­κα­λύ­πτει ότι πίσω από…

Πολιτική
Ε.Ο. ΚΚΕ: Το πόρισμα της LIBE συγκαλύπτει την επικίνδυνη δράση της FRONTEX στο Αιγαίο και συνολικά

«Το πόρι­σμα της Επι­τρο­πής Πολι­τι­κών Ελευ­θε­ριών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου (LIBE) όχι μόνο συγκα­λύ­πτει την επι­κίν­δυ­νη δρά­ση του ευρω­ε­νω­σια­κού δια­κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού της…