Περιήγηση: Αιγιαλίτιδα ζώνη

Πολιτική
Κυρ. Μητσοτάκης: Επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο στα 12 μίλια

«Στα­μα­τούν οι προ­κλή­σεις, ξεκι­νούν οι συζη­τή­σεις» το μήνυ­μα που έστει­λε στην Άγκυ­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, προ­κει­μέ­νου να συνε­χι­στούν οι…