Περιήγηση: Αιθιοπία

Διεθνή
Περιοδεία του Κινέζου ΥΠΕΞ στην Αφρική: Με στόχο την παραπέρα ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου στην ήπειρο

Στο πλαί­σιο της μακρό­χρο­νης και πολυ­ε­πί­πε­δης ενί­σχυ­σης σχέ­σε­ων με αφρι­κα­νι­κές χώρες που συνε­χί­ζει να προ­ω­θεί η Κίνα, ισχυ­ρο­ποιώ­ντας τη θέση…

Επιστήμη
Πριν 45.000 χρόνια οι άνθρωποι είχαν ήδη αρχίσει να ζουν στα βουνά της Αιθιοπίας

Μία διε­θνής διε­πι­στη­μο­νι­κή ομά­δα ανα­κά­λυ­ψε σε ένα ορει­νό κατα­φύ­γιο στη νότια Αιθιο­πία τις αρχαιό­τε­ρες μέχρι σήμε­ρα ενδεί­ξεις προϊ­στο­ρι­κής δια­βί­ω­σης σε…

Διεθνή
Η&Μ: Μηνιάτικο 30 ευρώ

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Το Σου­η­δι­κό Κρα­τι­κό Ταμείο Βοή­θειας προς χώρες του Τρί­του κόσμου  Swedfund μέσω του προ­γράμ­μα­τος επι­χει­ρη­μα­τι­κή βιω­σι­μό­τη­τα, αποφάσισε…