Περιήγηση: Αιμίλιος Κομβόπουλος

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ένα βιβλίο που μπορεί να το απολαύσει κάθε αναγνώστης που νοιάζεται για το «Ρωμαίικο ερασιτεχνικό θέατρο»

Αγα­πη­τέ μου εκλε­κτέ φίλε Θανά­ση, Σ’ ευχα­ρι­στώ για τη χαρά που μού ’δωσες δια­βά­ζο­ντας με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον το βιβλίο σου:…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Μονογραφία για τον εραστή της θεατρικής Τέχνης, Αιμίλιο Κομβόπουλο

Θανά­σης Καρα­γιάν­νης, Αιμί­λιος Κομ­βό­που­λος, Ρωμιός Ερα­σι­τέ­χνης Ηθο­ποιός και Σκη­νο­θέ­της, εκδό­σεις Τσου­κά­του, Αθή­να 2019, σελί­δες 110 Ο γνω­στός ερευ­νη­τής ποι­κί­λων πλευρών…