Περιήγηση: Αιμοδοσία

Επικαιρότητα
Διοργάνωση αιμοδοσιών σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Η ΚΝΕ, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­σή της «αντα­πο­κρί­νε­ται στην έκκλη­ση των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών για άμε­ση ανά­γκη αιμο­δο­σί­ας παίρ­νο­ντας την πρω­το­βου­λία διοργάνωσης…

Επικαιρότητα
Άθλια στάση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Καταψήφισαν πρόταση φοιτητικών συλλόγων για εθελοντική αιμοδοσία!

Σε καταγ­γε­λία τους οι εκλεγ­μέ­νοι με την Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ στα Πανε­πι­στή­μια της Αθή­νας σημειώ­νουν: «Λίγη ντρο­πή δε βλά­πτει.. Εν μέσω παν­δη­μί­ας, την…

Κοινωνία
Οι θαλασσαιμικοί ανησυχούν ότι τα μέτρα θα επιφέρουν μείωση της προσέλευσης αιμοδοτών

Την ανη­συ­χία του ότι τα νέα περιο­ρι­στι­κά μέτρα θα επι­φέ­ρουν μεί­ω­ση της προ­σέ­λευ­σης των αιμο­δο­τών, με συνέ­πεια να αντι­με­τω­πί­σουν πρόβλημα…