Περιήγηση: Αιμοδότης

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση — κόλαφος για την κυβέρνηση μετά το πρόστιμο στον εθελοντή αιμοδότη.

To Δελ­τίο Τύπου της Ελλη­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας Θαλασ­σαι­μί­ας σχε­τι­κά με τις ελλεί­ψεις αίμα­τος που αντι­με­τω­πί­ζουν οι πάσχο­ντες από Μεσο­γεια­κή Αναι­μία και…

Κοινωνία
Ο αιμοδότης καταγγέλλει πως του επιβλήθηκε πρόστιμο με… «ενοχοποιητικό» στοιχείο τον «Ριζοσπάστη»!!!

Επι­στο­λή — καταγ­γε­λία από εθε­λο­ντή αιμο­δό­τη που του επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο κατά την επι­στρο­φή του από το νοσο­κο­μείο από αστυ­νο­μι­κούς, αν…