Περιήγηση: Ακαδημία Επιστήμης και Διαφωτισμού

Διεθνή
«Η Αγία Σοφία να παραμείνει μουσείο — όχι στη μετατροπή σε τζαμί» λένε προοδευτικοί τούρκοι επιστήμονες

Την δια­τή­ρη­ση του μου­σεια­κού χαρα­κτή­ρα της Αγί­ας Σοφί­ας και όχι την μετα­τρο­πή του σε τζα­μί προ­τεί­νει η «Τουρ­κι­κή Ακα­δη­μία Επι­στή­μης και Δια­φω­τι­σμού» (Bilim…