Περιήγηση: Ακρίβεια

Πολιτική
του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Όλοι οι συνένοχοι για τη σφαγή του λαϊκού εισοδήματος, αλληλοκατηγορούνται τώρα και παριστάνουν ξανά τους «σωτήρες»

Δεν υπάρ­χει χρό­νος για ανα­μο­νή, δεν υπάρ­χουν περι­θώ­ρια για αυτα­πά­τες, μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό βαδί­ζο­ντας αποφασιστικά…

Πολιτική
Ο Δ. Κουτσούμπας για την «αντίθεση του ΚΚΕ στους εξοπλισμούς και στις αμυντικές συμφωνίες»

«Η πυρο­προ­στα­σία, η δασο­προ­στα­σία, τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, τα αντι­σει­σμι­κά έργα, είναι φανε­ρό σε όλους ότι απο­κτούν επεί­γο­ντα χαρα­κτή­ρα» τόνι­σε ο γγ…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Τώρα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του λαϊκού εισοδήματος! Να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο!»

Το ΚΚΕ εξέ­δω­σε και δια­κι­νεί φυλ­λά­διο για την ακρί­βεια, όπου προ­τάσ­σει την ανά­γκη προ­στα­σί­ας και ενί­σχυ­σης του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος. Συγκεκριμένα,…

Διεθνή
Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης κατά της ακρίβειας

Αρκε­τές χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν σήμε­ρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν κατά του υψη­λού κόστους δια­βί­ω­σης στην Τουρ­κία, σε ένα κλίμα…