Περιήγηση: Ακροδεξιοί

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί επιδιώκουν να ξαναγραφεί και να πλαστογραφηθεί η ιστορία της πόλης

Αγω­νι­στές και από­γο­νοι αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας να διε­νερ­γή­σει «έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας» της…

Κοινωνία
«Θεματοφύλακες» του… φασισμού: Προτροπές ακόμα και σε δολοφονίες με «κείμενο υπογραφών»!

Νέα στοι­χεία σχε­τι­κά με τους λεγό­με­νους «θεμα­το­φύ­λα­κες», τις ακρο­δε­ξιές ομά­δες που προ­πα­γαν­δί­ζουν ενά­ντια στους εμβο­λια­σμούς, έρχο­νται στη δημο­σιό­τη­τα. Σύμ­φω­να με…

Κοινωνία
Γυναικοκτόνος ο «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» Λέσβου — Έσφαξε τη γυναίκα του με κουζινομάχαιrο και όμως είναι εκτός φυλακής!!!

​Το ποιον όσων συγκρο­τούν την αυτο­α­πο­κα­λού­με­νη ομά­δα «Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος», δεν εκπλήσ­σει πλέ­ον. Από «ορφα­νά» της Χρυ­σής Αυγής και οπα­δούς του…

Κοινωνία
Αιγίνιο: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήραν οι «θεματοφύλακες του φασισμού»: Τραμπουκισμοί, τάγματα εφόδου και συνωμοσίες

Υπό κρά­τη­ση θα παρα­μεί­νουν μέχρι τη Δευ­τέ­ρα, οπό­τε θα απο­λο­γη­θούν στον Ανα­κρι­τή Κατε­ρί­νης, οι έντε­κα ακρο­δε­ξιοί συλ­λη­φθέ­ντες για την αρπαγή…

Κοινωνία
Αιγίνιο: Για κακουργήματα οι συλληφθέντες ακροδεξιοί — Είχαν προαναγγείλει την επίθεση και στοχοποιήσει εκπαιδευτικούς

Μόνο έκπλη­ξη δεν προ­κά­λε­σε στην τοπι­κή κοι­νω­νία το «ντου» των ακρο­δε­ξιών στο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα του Αιγι­νί­ου όπου και «συνέ­λα­βαν» τον…

Επικαιρότητα
Μαχητική απάντηση στις αντικομμουνιστικές επιθέσεις από τις οργανώσεις της ΚΝΕ

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή ήταν η απά­ντη­ση των οργα­νώ­σε­ων της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ ενά­ντια στις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές επι­θέ­σεις σε…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Φασιστοειδή προκάλεσαν επεισόδια έξω από την κατάληψη «Σχολείο»

Μέλη ακρο­δε­ξιών και φασι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων που συμ­με­τεί­χαν σε «μοτο­πο­ρεία» για την επέ­τειο της Επα­νά­στα­σης του 1821 δημιούρ­γη­σαν επει­σό­δια έξω από…