Περιήγηση: Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Επικαιρότητα
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω θυελλωδών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες σε πολ­λές περιο­χές, λόγω των θυελ­λω­δών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν στα ανα­το­λι­κά και φθάνουν…

Επικαιρότητα
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημη­μιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, λόγω ισχυ­ρών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές. Στο κεντρι­κό Αιγαίο και…