Περιήγηση: Αλέιδα Γκεβάρα

Βιβλίο
Μήνυμα της Αλέϊδα Γκεβάρα για την έκδοση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης

Ιδιαί­τε­ρη στιγ­μή στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» στην Αθή­να ήταν η ανά­γνω­ση μηνύ­μα­τος της Δρ. Αλέϊδα…