Περιήγηση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Νέες Κυκλοφορίες
Βαρδιάνος στα σπόρκα, Ένα κορυφαίο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Αλέ­ξαν­δρος Παπα­δια­μά­ντης Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα Ένα κορυ­φαίο έργο του Σκια­θί­τη διη­γη­μα­το­γρά­φου από τις εκδό­σεις Ατέ­χνως 1865, χρο­νιά της μεγά­λης επιδημίας…

Προτεινόμενο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ COVID

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Γεώρ­γιος Λια­νός // Πόση ανοη­σία ακό­μη; Ακό­μα και ο Αλέ­ξαν­δρος Παπα­δια­μά­ντης επι­στρα­τεύ­ε­ται στην υπη­ρε­σία της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής. Το από­σπα­σμα που…