Περιήγηση: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

Πολιτική
Το ελληνικό ΥΠΕΞ απαντά στη Μόσχα: «Η Ελλάδα δεσμεύεται από τις αποφάσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ»

«Η Ελλά­δα συνα­πο­φα­σί­ζει και δεσμεύ­ε­ται από τις απο­φά­σεις που λαμ­βά­νο­νται στους Διε­θνείς Οργα­νι­σμούς στους οποί­ους μετέ­χει, όπως, μετα­ξύ άλλων, η…