Περιήγηση: Αλέξης Δαμιανός

Κινηματογράφος
Αλέξης Δαμιανός, δημιούργησε και εξέφρασε έναν πραγματικό λαϊκό κινηματογράφο

Αλέ­ξης Δαμια­νός, ηθο­ποιός — σκη­νο­θέ­της — συγ­γρα­φέ­ας. Μια πολύ­πλευ­ρη, ξεχω­ρι­στή προ­σω­πι­κό­τη­τα, πολι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά στρα­τευ­μέ­νος, ο δημιουρ­γός που διέ­σχι­σε το…