Περιήγηση: Αλέξης Κούγιας

Κοινωνία
Δίκη Λιγνάδη: 343 ηθοποιοί και δημοσιογράφοι αποδοκιμάζουν μεθόδους και πρακτικές της υπεράσπισης

Με επι­στο­λή τους άνθρω­ποι του θεά­τρου και δημο­σιο­γρά­φοι απο­δο­κι­μά­ζουν μεθό­δους και πρα­κτι­κές της υπε­ρά­σπι­σης του πρώ­ην διευ­θυ­ντή του Εθνι­κού Θεάτρου,…

Κοινωνία
Ο Αλ. Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπιση των 7 αστυνομικών που σκότωσαν τον 20χρονο πατέρα στην καταδίωξη στο Πέραμα

Το δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο του Αλέ­ξη Κού­για ανέ­λα­βε την υπε­ρά­σπι­ση των επτά αστυ­νο­μι­κών της ομά­δας ΔΙΑΣ, οι οποί­οι συνε­λή­φθη­σαν στο πλαίσιο…

Επικαιρότητα
Νέα προκλητική ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια: Καταθέτει μηνύσεις και αγωγές κατά πάντων

Σε άλλο ένα παρα­λή­ρη­μα προ­έ­βη σήμε­ρα, μέσω ανα­κοί­νω­σης του, ο ποι­νι­κο­λό­γος και συνή­γο­ρος του Δ. Λιγνά­δη Αλέ­ξης Κού­γιας, απει­λώ­ντας με…

Κοινωνία
Στις φυλακές Τρίπολης ο Δ. Λιγνάδης — Κατά δικαστών, δικηγόρων μαρτύρων και μηνυτών βάλλει ο Αλ. Κούγιας

Στις φυλα­κές Τρί­πο­λης μετα­φέ­ρε­ται ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, κρί­θη­κε προ­φυ­λα­κι­στέ­ος με σύμ­φω­νη γνώ­μη ανα­κρί­τριας και εισαγ­γε­λέα, για λόγους πρό­λη­ψης τέλε­σης νέων αδι­κη­μά­των εκ…

Επικαιρότητα
Αύριο στις 2.30 η απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη-Κατέθεσε ένσταση ακυρότητας της προδικασίας

Ένστα­ση ακυ­ρό­τη­τας κατά της προ­δι­κα­σί­ας που εφαρ­μό­στη­κε σε βάρος του κατέ­θε­σε με τον συνή­γο­ρο του στην ανα­κρί­τρια ο Δημή­τρης Λιγνάδης,…

Κοινωνία
Προκλητική δήλωση Κούγια: Απαξιώνει θύματα και μάρτυρες, αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Δ. Λιγνάδη

Με μια προ­κλη­τι­κή γρα­πτή δήλω­ση, στην οποία επι­χει­ρεί να απα­ξιώ­σει ηθι­κά τους καταγ­γέλ­λο­ντες, ο Αλέ­ξης Κού­γιας ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­λαμ­βά­νει την…