Περιήγηση: Αλέξης Μπένος

Προτεινόμενο
«Iός» χρόνιας υποχρηματοδότησης αποδόμησε την επιδημική ετοιμότητα στην Ελλάδα

 Η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού κατέ­δει­ξε με οδυ­νη­ρό τρό­πο τις επι­πτώ­σεις της χρό­νιας υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης των δημό­σιων δομών υγεί­ας στη χώρα μας,…

Προτεινόμενο
#Covid-19: Σημαντικά κενά στη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων

«Η συλ­λο­γή ολο­κλη­ρω­μέ­νων επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων σε καθη­με­ρι­νή βάση είναι ανα­γκαία για τον έλεγ­χο της εξέ­λι­ξης της επι­δη­μί­ας στην κοι­νό­τη­τα, τον…

Προτεινόμενο
Έκθεση: Εθνικό σύστημα Υγείας και επιπτώσεις του κοροναϊού — Τι δείχνει το παράδειγμα της Ιταλίας  — Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα έκθε­ση για την παν­δη­μία του Κορω­νοϊ­ού δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα από το Κέντρο Έρευ­νας & Εκπαί­δευ­σης στη Δημό­σια Υγεία,…