Περιήγηση: Αλέξης Πάρνης

Αφιερώματα
Αλ. Πάρνης: «Εκεί γράφτηκε ο «Μπελογιάννης», με τα λεφτά του Χικμέτ…» (και αποσπάσματα από το επικό ποίημα για τον κομμουνιστή ήρωα)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Ο ποι­η­τής, πεζο­γρά­φος, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, σενα­ριο­γρά­φος και μετα­φρα­στής Aλέ­ξης Πάρ­νης (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Σωτή­ρης Λεω­νι­δά­κης – γεν. 1924)…