Περιήγηση: Αλβανία

Διεθνή
Conid-19: Δραματική η κατάσταση στα Βαλκάνια — Γιατροί και νοσοκομεία στα πρόθυρα κατάρρευσης

Όχι αρκε­τοί για­τροί, όχι αρκε­τές κλί­νες: στα Βαλ­κά­νια, εύθραυ­στες υγειο­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες βρί­σκο­νται στο χεί­λος του γκρε­μού με την κατα­κό­ρυ­φη άνοδο…

Επικαιρότητα
Θετικός στον κορονοϊό ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας: Μεταφέρεται στην Ελλάδα με C‑130

Αερο­σκά­φος C 130 της ελλη­νι­κής πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας κατευ­θύ­νε­ται στα Τίρα­να, σύμ­φω­να με απο­κλει­στι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΑΠE-ΜΠΕ, προ­κει­μέ­νου να μετα­φέ­ρει για…

Διεθνή
Αλβανία: Οι κάτοικοι φοβούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους- 51 ανθρώπους τους σκότωσε το …κέρδος

Οι ένοι­κοι σπι­τιών που υπέ­στη­σαν ζημιές στον φονι­κό σει­σμό της περα­σμέ­νης Τρί­της στο Δυρ­ρά­χιο, τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Αλβανίας,…