Περιήγηση: αλγόριθμος

Επιστήμη
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διαβάσει τις σκέψεις μας; Μπορεί τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο;

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Ο εργά­της στον καπι­τα­λι­σμό έχει μερι­κές ενο­χλη­τι­κές για το κεφά­λαιο συνή­θειες και ελατ­τώ­μα­τα. Θέλει να τρα­φεί, να…