Περιήγηση: Αλεξάντερ Έκμαν

Εκδηλώσεις
Χορογραφίες Αντώνη Φωνιαδάκη και Αλεξάντερ Έκμαν στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Μπα­λέ­το της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής παρου­σιά­ζει ένα ιδιαί­τε­ρο δίπτυ­χο χορού, για τις ισορ­ρο­πί­ες παρελ­θό­ντος και μέλ­λο­ντος, σε χορο­γρα­φία δύο…