Περιήγηση: Αλεργική αντίδραση στο εμβόλιο

Διεθνή
Γερμανία: Το νοσηλευτικό προσωπικό αρνείται να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca

Μεγά­λος αριθ­μός του νοσο­κο­μεια­κού προ­σω­πι­κού αρνεί­ται να εμβο­λια­στεί με το παρα­σκεύ­α­σμα της εται­ρεί­ας. Για το υπουρ­γείο Υγεί­ας είναι ασφα­λές και…