Περιήγηση: Αλκυονίδα

Διήγημα
Αλέκος Χατζηκώστας: Ένας έρωτας στην (ή με την;) «Αλκυονίδα» (Διήγημα)

Η είδη­ση στην τηλε­ό­ρα­ση, τον χαρο­ποί­η­σε ιδιαί­τε­ρα: «Μνη­μείο χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ο κινη­μα­το­γρά­φος «Αλκυο­νίς», μετά την ομό­φω­νη γνω­μο­δό­τη­ση του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Νεοτέρων…