Περιήγηση: Αλκυονις

Κινηματογράφος
Μνημείο χαρακτηρίζεται ο κινηματογράφος «Αλκυονίς»

Μνη­μείο χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ο κινη­μα­το­γρά­φος «Αλκυο­νίς», μετά την ομό­φω­νη γνω­μο­δό­τη­ση του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Νεο­τέ­ρων Μνη­μεί­ων (ΚΣΝΜ), που συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα. Σύμ­φω­να με…

Κινηματογράφος
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αλκυονίδα η επίσημη πρεμιέρα του “Ludlow, Οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα”

Η επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα της ται­νί­ας του Λεω­νί­δα Βαρ­δα­ρού , “Ludlow, Οι Έλλη­νες στους πολέ­μους του άνθρα­κα” πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία στο…