Περιήγηση: Αλλαγές στην παιδεία

Παιδεία
Αντιδραστικές αλλαγές μακριά από κάθε έννοια Γενικής Παιδείας

Ολο­τα­χώς προς την υλο­ποί­η­ση του αντιεκ­παι­δευ­τι­κού νομο­σχε­δί­ου που ψήφι­σε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα προ­χω­ρά­ει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, όπως φαί­νε­ται και από…