Περιήγηση: Αλλαγή επιθέτου

Διεθνή
Γαλλία: Η κυβέρνηση θα καταστήσει ευκολότερο για τους πολίτες να παίρνουν το επίθετο της μητέρας τους όταν ενηλικιώνονται

Η Γαλ­λία θα κατα­στή­σει ευκο­λό­τε­ρο για τους πολί­τες να παίρ­νουν το επί­θε­το της μητέ­ρας τους από τη στιγ­μή που ενηλικιώνονται,…