Περιήγηση: Αλλαγή φύλου

Κοινωνία
Το Ειρηνοδικείο αναγνώρισε σε 23χρονο το δικαίωμα να δηλώνει κορίτσι, χωρίς να έχει κάνει επέμβαση

Η αλλα­γή του φύλου στη ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γέν­νη­σης, στην αστυ­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα και σε άλλα δημό­σια έγγρα­φα, δεν προ­ϋ­πο­θέ­τει ιατρι­κές επεμβάσεις…

Πολιτική
Ολομέλεια Βουλής: Πώς τοποθετήθηκε το ΚΚΕ στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου

«Αν πραγ­μα­τι­κά ήθε­λε η κυβέρ­νη­ση να αντι­με­τω­πί­σει τα υπαρ­κτά ζητή­μα­τα των διεμ­φυ­λι­κών ατό­μων και μεσο­φυ­λι­κών παι­διών θα υιο­θε­τού­σε την επιστημονικά…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση του ΚΚΕ απαντά και στις αντιεπιστημονικές απόψεις της κυβέρνησης και στα κοινωνικά στερεότυπα για τα δύο φύλα

«Η επι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νη θέση του ΚΚΕ για την ολό­πλευ­ρη κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία των μεσο­φυ­λι­κών παι­διών και των διεμ­φυ­λι­κών ατό­μων, απα­ντά τόσο…