Περιήγηση: Αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Αποχώρησε η αστυνομία απ’ το Σκοπευτήριο — Κανονικά στις 8.30 μ.μ. η συναυλία αλληλεγγύης

Κανο­νι­κά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στους πυρό­πλη­κτους που διορ­γα­νώ­νουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής στις…

Επικαιρότητα
Aλληλεγγύη στους πυρόπληκτους: Που μπορείτε να βοηθήσετε με είδη πρώτης ανάγκης

Συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα, αντα­πο­κρί­νο­νται στο κάλε­σμα του ΠΑΜΕ για την έμπρα­κτη έκφρα­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης στους πλη­γέ­ντες, αναδεικνύοντας…