Περιήγηση: Αλληλεγγύη

Επικαιρότητα
«Μόνο εσείς είστε δίπλα μας»: Έμπρακτη αλληλεγγύη του ΚΚΕ στους εγκλωβισμένους οδηγούς (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μέλη του ΚΚΕ βρί­σκο­νται δίπλα στους εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς στην Αττι­κή Οδό, μοι­ρά­ζο­ντας τρο­φή και νερό. Ούτε το κρύο, ούτε το…

Διεθνή
Η μεγαλύτερη απεργία εκπαιδευτικών στην Πολωνία εδώ και 26 χρόνια. Καταγγέλλουν την «Αλληλεγγύη» του Βαλέσα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  “Μεγά­λο φόρ­το εργα­σί­ας και ελά­χι­στοι μισθοί.  Εισα­γω­γή εθνι­κι­στι­κού και αντι­κο­μου­νι­στι­κού υλι­κού στην διδα­κτέα ύλη”, καταγ­γέλ­λουν οι εκπαιδευτικοί…