Περιήγηση: Αλμπέρτο Σόρντι

Κινηματογράφος
Αλμπέρτο Σόρντι, από τους κορυφαίους γελωτοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου

Ο Αλμπέρ­το Σόρ­ντι, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους γελω­το­ποιούς του παγκό­σμιου κινη­μα­το­γρά­φου μαζί με τον αξε­πέ­ρα­στο Τοτό, απο­τε­λεί εξέ­χον μέλος της…