Περιήγηση: Αλντους Χάξλεϊ

Πρόσωπα
Αλντους Χάξλεϊ

Στις 23 Νοεμ­βρί­ου 1963 πέθα­νε ο Αλντους Χάξ­λεϊ. Αγγλος συγ­γρα­φέ­ας. Το έργο του περι­λαμ­βά­νει ποι­ή­μα­τα, διη­γή­μα­τα, ταξι­διω­τι­κές εντυ­πώ­σεις, βιο­γρα­φί­ες, κριτικά…