Περιήγηση: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Επικαιρότητα
Η «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ» του Β. Μαρινάκη προσωρινός δικαιούχος για τηλεοπτική άδεια

Προ­σω­ρι­νό δικαιού­χο για τη χορή­γη­ση άδειας παρό­χου ενη­με­ρω­τι­κού προ­γράμ­μα­τος εθνι­κής εμβέ­λειας στην εται­ρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…