Περιήγηση: Αμίαντος

Επιστήμη
Χαμηλός αλλά όχι αμελητέος ο κίνδυνος από την τοξικότητα του περιβάλλοντος στο Μάτι

Εν μέρει καθη­συ­χα­στι­κά, αλλά και με στοι­χεία που υπο­δει­κνύ­ουν την ανα­γκαιό­τη­τα άμε­σων παρεμ­βά­σε­ων απο­μά­κρυν­σης του αμιά­ντου, είναι τα συμπε­ρά­σμα­τα μελέτης…