Περιήγηση: Αμαξοστοιχία

Διεθνή
Πακιστάν: Οδηγός αμαξοστοιχίας σταμάτησε το τρένο στο μέσον του σιδηροδρόμου για να αγοράσει ένα γιαούρτι

Ο οδη­γός ενός υπε­ρα­στι­κού τρέ­νου στο Πακι­στάν τέθη­κε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα επει­δή στα­μά­τη­σε την αμα­ξο­στοι­χία στο μέσον του σιδη­ρο­δρό­μου για να…

Επικαιρότητα
Σε βράχια προσέκρουσε η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Φλώρινα — Θεσσαλονίκη

Η επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία 87 που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Φλώ­ρι­να-Θεσ­σα­λο­νί­κη βρή­κε σε βρά­χια, σε τού­νελ, κοντά στη Βέροια, σύμ­φω­να με ανακοίνωση…