Περιήγηση: Αμβλώσεις

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: Επιστροφή στον 19ο αιώνα — Απαγόρευση αμβλώσεων με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου!

Στον 19ο αιώ­να επι­στρέ­φουν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έπει­τα από την σημε­ρι­νή ιστο­ρι­κή από­φα­ση του υπερ­συ­ντη­ρη­τι­κού Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου το οποίο ακυρώνει…

Διεθνή
Στους δρόμους υπέρ των αμβλώσεων οι Πολωνέζες — Ο θάνατος μίας 30χρονης ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Ο θάνα­τος μίας 30χρονης ήταν η στα­γό­να που ξεχεί­λι­σε το ποτή­ρι. Στην Πολω­νία χιλιά­δες άνθρω­ποι βγαί­νουν στους δρό­μους, απαι­τώ­ντας νομιμοποίηση…

Επικαιρότητα
Κατά του δικαιώματος στην άμβλωση ψήφισε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος — Τον «αδειάζει» η ΝΔ

Αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η κίνη­ση του ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ Στέ­λιου Κυμπου­ρό­που­λου να υπερ­ψη­φί­σει τρο­πο­λο­γία κατά του δικαιώ­μα­τος των γυναι­κών στην…

Διεθνή
ΚΚ Πολωνίας: Καταδικάζει τον αντιδραστικό νόμο για τις αμβλώσεις, στηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις

«Το να ανα­γκά­ζεις τις γυναί­κες να γεν­νή­σουν ετοι­μο­θά­να­τα, δύσμορ­φα παι­διά, αδύ­να­μα να έχουν μια ενσυ­νεί­δη­τη και ανε­ξάρ­τη­τη ζωή, είναι έγκλημα»,…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σκοταδιστική προπαγάνδα με αφίσες… κατά των αμβλώσεων

Με αφί­σες που παρε­πέ­μπουν σε λογι­κές μεσαί­ω­να γέμι­σαν την Θεσ­σα­λο­νί­κη άγνω­στοι, προ­πα­γαν­δί­ζο­ντας τα «δικαιώ­μα­τα του αγέν­νη­του παι­διού». Πρό­κει­ται για αφίσες…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μεσαιωνική καλημέρα στους σταθμούς του Μετρό — Καμπάνια κατά των αμβλώσεων στις αποβάθρες

Καμπά­νια κατά των αμβλώ­σε­ων στις απο­βά­θρες του Μετρό με γεν­ναία δόση σκο­τα­δι­σμού.  Συγκε­κρι­μέ­να οι επι­βά­τες του Μετρό το πρωί της…