Περιήγηση: ΑΜΕΑ

Επικαιρότητα
Ένα δημοσιογραφικό σούργελο ονόματι Ηλίας Κανέλλης λοιδορεί τις δράσεις για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες!

Ένα δημο­σιο­γρα­φι­κό όρνιο λοι­δο­ρεί τις δρά­σεις για τα δικαιώ­μα­τα των παι­διών με ανα­πη­ρί­ες! Ο σεση­μα­σμέ­νος Ηλ. Κανέλ­λης της εφη­με­ρί­δας «Τα…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ στη Βουλή: Ζητά επείγοντα προστασίας των ΑμεΑ και των οικογενειών τους

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Οικο­νο­μι­κών, Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, Εσω­τε­ρι­κών και Υγεί­ας με την οποία ζητά επεί­γο­ντα μέτρα προ­στα­σί­ας των…

Επικαιρότητα
ΕΣΚ ΤΥΦΛΩΝ: Αντιεπιστημονική και επικίνδυνη διαφήμιση που εμφανίζει ένα τυφλό να οδηγεί ποδήλατο

Δια­μαρ­τυ­ρία στους υπεύ­θυ­νους της εται­ρεί­ας Vodafone, έστει­λε η «Ενω­τι­κή Συν­δι­κα­λι­στι­κή Κίνη­ση Τυφλών», με αφορ­μή «μια απα­ρά­δε­κτη δια­φή­μι­ση της εται­ρεί­ας, πέρα…