Περιήγηση: Αμεντέο Μοντιλιάνι

Εικαστικές Τέχνες
Άγνωστα σκίτσα του Μοντιλιάνι βρέθηκαν κρυμμένα πίσω από το έργο του «Γυμνό με Καπέλο»

Οι επι­με­λη­τές του ισραη­λι­νού μου­σεί­ου Hecht που βρί­σκε­ται στους χώρους του Πανε­πι­στη­μί­ου της Χάι­φα του Ισρα­ήλ ανα­κά­λυ­ψαν τρία άγνω­στα σκίτσα…