Περιήγηση: Αμερικάνικες εκλογές

Διεθνή
Εκλογές ΗΠΑ 2020: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία με υψηλό ποσοστό συμμετοχής — Φαβορί ο Μπάιντεν λένε οι δημοσκοπήσεις

Με ιδιαί­τε­ρα υψη­λή συμ­με­το­χή βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η ψηφο­φο­ρία για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Ανα­λυ­τές κάνουν λόγο για…

Κοινωνία
Παρά τη λάσπη και την τρομοκρατία οι εργαζόμενοι του Ευαγγελισμού εμπιστεύτηκαν ακόμη μία φορά τις ταξικές δυνάμεις

Παρά τη λάσπη και την τρο­μο­κρα­τία «ΕΣΑΚ Ευαγ­γε­λι­σμού» ανα­δεί­χτη­κε πρώ­τη δύνα­μη, καθώς έλα­βε σε αυτές τις εκλο­γές 711 ψήφους, από 627…

Στήλη Αναγνωστών
Τι κινείται;

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Κόκ­κι­νος Ρύπος // Είναι εμφα­νές ότι οι εργά­τες και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα στρέ­φο­νται όλο και περισ­σό­τε­ρο προς τη…

Διεθνή
Έτσι κι αλλιώς

Σχο­λιά­ζει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Ο δυτι­κός “δημο­κρα­τι­κός” κόσμος γιορ­τά­ζει σήμε­ρα μια “Ημέ­ρα Δημο­κρα­τί­ας”. Γιορ­τά­ζει για το τεί­χος που έπε­σε, για…