Περιήγηση: αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις

Επικαιρότητα
Βόλος: Κείμενο υπογραφών ενάντια στην παρουσία ΑμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων στο Στεφανοβίκειο

Κεί­με­νο υπο­γρα­φών κυκλο­φο­ρεί η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Βόλου ενά­ντια στην παρου­σία των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στο Στε­φα­νο­βί­κειο, στο πλαί­σιο της εμπλο­κής της χώρας…

Επικαιρότητα
Αντιπολεμικό συλλαλητήριο ΕΔΥΕΘ-ΠΑΜΕ-ΟΓΕ στη Θεσσαλονίκη: «Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά»

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα — αίτη­μα: «Όχι στις βάσεις και στα πυρη­νι­κά. Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών», πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μαζικό…

Διεθνή
Δορυφορικές φωτογραφίες μυστικής αμερικανικής αεροπορικής βάσης

Δορυ­φο­ρι­κές φωτο­γρα­φί­ες μίας αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής αερο­πο­ρι­κής βάσης κάνουν τον τελευ­ταίο και­ρό τον γύρο του δια­δι­κτύ­ου. Οι φωτο­γρα­φί­ες απει­κο­νί­ζουν μαχη­τι­κά αεροσκάφη…

Διεθνή
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Σε βεληνεκές υψηλού κινδύνου βάζει την Ελλάδα η εμπλοκή στα ΝΑΤΟικά σχέδια

▪️ Κοι­νή η πολι­τι­κή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αστι­κών κομ­μά­των, που θέλει την Ελλά­δα «Στρα­το­λό­γο» για λογα­ρια­σμό της διεύ­ρυν­σης ΝΑΤΟ…

Πολιτική
ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΔΑ Εγκατάσταση — «μαμούθ», με το βλέμμα στις επόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

Σε μια εγκα­τά­στα­ση — «μαμούθ» μετα­τρέ­πε­ται η αερο­ναυ­τι­κή βάση των Αμε­ρι­κα­νών στη Σού­δα, με δεδο­μέ­να τα σχέ­διά τους, όπως υπηρετούνται…