Περιήγηση: Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ

Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο την Παρασκευή στο Σύνταγμα: Να ακυρωθεί η συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις!

Συλ­λα­λη­τή­ριο την Παρα­σκευή 17 Σεπτεμ­βρί­ου με συγκέ­ντρω­ση στις 7 μ.μ. στο Σύνταγ­μα και πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία οργα­νώ­νουν εργα­τι­κά σωματεία,…

Ανακοινώσεις
ΕΕΔΥΕ: Καταγγέλλει την ανανέωση της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας — ΗΠΑ»

Την ανα­νέ­ω­ση της «Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ» καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για την…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συλλαλητήριο ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις την Πέμπτη 30 Γενάρη

Με αιτή­μα­τα να απο­συρ­θεί η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις βάσεις, να κλεί­σει η βάση της Σού­δας, να ξηλω­θούν οι βάσεις…