Περιήγηση: Ανάκτορα Φράνκο

Διεθνή
Ισπανία: Στο δημόσιο περιήλθε το θερινό μέγαρο του δικτάτορα Φράνκο — Έξωση στους κληρονόμους του

Ιδιο­κτη­σία του ισπα­νι­κού δημο­σί­ου απο­τε­λεί από σήμε­ρα το θερι­νό μέγα­ρο του φασί­στα δικτά­το­ρα Φραν­σί­σκο Φράν­κο, μαζί με τους καλ­λι­τε­χνι­κούς θησαυρούς…