Περιήγηση: ανάπτυξη

Πολιτική
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ & «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Μόνο για το κεφάλαιο,ΟΧΙ «για όλους»

Η νέα μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας για τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κέρ­δη, το μπα­ράζ των αντι­λαϊ­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων στη «γραμ­μή» της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας των επιχειρηματικών…

Κοινωνία
«Ανάπτυξη» πάνω στα συντρίμμια των εργατικών-λαϊκών αναγκών — «Χαράς Ευαγγέλια»!

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //   Επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, κυβέρ­νη­ση, «αυτο­διοι­κη­τι­κοί» και λοι­ποί «πρό­θυ­μοι» πανη­γυ­ρί­ζουν για την «ιστο­ρι­κή 1η συνε­δρί­α­ση» (sic!!) του ΔΣ του «Φορέα…