Περιήγηση: Αναθηματική πλάκα

Επικαιρότητα
Φασιστοειδή βεβήλωσαν αναθηματική πλάκα για τους μαχητές του ΕΛΑΣ που απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη

Με σπρέι έβα­ψαν άγνω­στοι δρά­στες την ανα­θη­μα­τι­κή πλά­κα, που έχει τοπο­θε­τη­θεί πλη­σί­ον του Βασι­λι­κού Θεά­τρου, επί της Λεω­φό­ρου 30ης Οκτωβρίου,…