Περιήγηση: Αναθυμιάσεις

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Για το θάνατο των τεσσάρων μεταναστών εξαιτίας αναθυμιάσεων από αυτοσχέδιο μαγκάλι

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΤΟ Μεσο­γεί­ων και Λαυ­ρε­ω­τι­κής του ΚΚΕ για το θάνα­το των τεσ­σά­ρων μετα­να­στών από ανα­θυ­μιά­σεις αυτο­σχέ­διου μαγκαλιού,…