Περιήγηση: Αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Πολιτική
Ένας ακόμη “αναπτυξιακός” νόμος: “Ξεκοκάλισμα” του λαϊκού εισοδήματος για την ισχυροποίηση των επιχειρηματικών κερδών

Συνε­χί­ζε­ται η συζή­τη­ση στη Βου­λή για το νέο «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει τους αντίστοιχους…

Επικαιρότητα
Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αποκαλούμενο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

Ψηφί­στη­κε στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο το οποίο προ­σφέ­ρει νέα προ­κλη­τι­κά κίνη­τρα στο κεφά­λαιο και τσα­κί­ζει τα εναπομείναντα…

Πολιτική
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Νέες διατάξεις υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και ολομέτωπη επίθεση σε κλαδικές ΣΣΕ & συνδικαλιστική δράση

◾  Ξεκι­νά σήμε­ρα η συζή­τη­ση στις αρμό­διες Επι­τρο­πές της Βου­λής ✔️  Κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή το «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο — σκού­πα της…