Περιήγηση: Αναρχικοί

Επικαιρότητα
«Αναρχικοί» βανδάλισαν συνθήματα της ΚΝΕ στο ΑΠΘ — Ποιούς ενοχλεί το σφυροδρέπανο;

Σε βαν­δα­λι­σμό συν­θη­μά­των της ΚΝΕ προ­χώ­ρη­σαν «άγνω­στοι» στον χώρο του ΑΠΘ υπο­γρά­φο­ντας με σύμ­βο­λα που παρα­πέμ­πτουν στον αναρ­χι­κό χώρο. Οι…

Επικαιρότητα
Μαχητική απάντηση στις αντικομμουνιστικές επιθέσεις από τις οργανώσεις της ΚΝΕ

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή ήταν η απά­ντη­ση των οργα­νώ­σε­ων της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ ενά­ντια στις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές επι­θέ­σεις σε…